۰۲۱-۳۶۶۱۵۵۷۰ ۰۲۱-۳۶۶۱۵۸۰۸

رابط لوله ۱۶ – آبیاری قطره ای

رابط مساوی ۱۶ به ۱۶ لوله پلی اتیلن 

رابط لوله های آبیاری قطره ای

جهت اتصال لوله های آبیاری قطره ای به یکدیگر

 

توضیحات

رابط مساوی ۱۶ به ۱۶ لوله پلی اتیلن – رابط لوله های آبیاری قطره ای