02136615808 / 02136615570
انتخاب صفحه
آموزش مکانیک سیالات – فصل اول – بخش دوم (جرم مخصوص – کشش سطحی)

آموزش مکانیک سیالات – فصل اول – بخش دوم (جرم مخصوص – کشش سطحی)

آموزش مکانیک سیالات – فصل اول – بخش دوم (جرم مخصوص – کشش سطحی) خواص سيالات:  جرم مخصوص (چگالی) جرم واحد حجم آن سیال جرم مخصوص مايعات با افزايش دما كاهش مي يابد كه رابطه اي معكوس دارند ولي جرم           مخصوص مایعات در حالت كلي با فشار تغيير نمي كند. در دماي...
آموزش مکانیک سیالات – فصل اول – بخش یک (مفاهيم و خواص سيالات)

آموزش مکانیک سیالات – فصل اول – بخش یک (مفاهيم و خواص سيالات)

آموزش مکانیک سیالات – فصل اول – بخش یک (مفاهيم و خواص سيالات) مفاهيم و خواص سيالات مقدمه در اين فصل مفاهيم اساسي مربوط به سيالات معرفي مي شود. در يك تقسيم بندي كلي مي توان مواد موجود در كره زمين را به دو دسته سيالات و جامدات تقسيم كرد. تعريف سيال سيال ماده اي است كه...