02136615808 / 02136615570
انتخاب صفحه

بست ابتدایی ۶ میلیمتر- آبیاری قطره ای

بست ابتدایی ۶ میلیمتر- آبیاری قطره ای

جهت اتصال لوله ۱۶ به ۶ از این وسیله استفاده می کنند

جهت اتصال لوله آبیاری قطره ای به لوله ماکارانی 

جهت خروجی گرفتن از لولهای نیوپایپ یا لوله های سبز و سفید به قطره چکان ها

جهت اتصال لوله اصلی به قطره چکان

 

توضیحات

بست ابتدایی ۶ میلیمتر- آبیاری قطره ای