02136615808 / 02136615570
انتخاب صفحه

رابط لوله ۱۶ – آبیاری قطره ای

رابط مساوی ۱۶ به ۱۶ لوله پلی اتیلن 

رابط لوله های آبیاری قطره ای

جهت اتصال لوله های آبیاری قطره ای به یکدیگر

 

توضیحات

رابط مساوی ۱۶ به ۱۶ لوله پلی اتیلن – رابط لوله های آبیاری قطره ای