02136615808 / 02136615570
انتخاب صفحه

سر شلنگی تبدیل ۱/۲ به ۱۶- آبیاری قطره ای

سر شلنگی تبدیل ۱/۲ به ۱۶- آبیاری قطره ای

مناسب جهت اتصال شیر برقی ۱/۲ به لوله ۱۶ 

مناسب جهت اتصال از کمربند ۱/۲ به لوله ۱۶

همچنین می توان گفت این قطعه اولین وسیله در محل اتصال لوله اصلی به لوله ۱۶ آبیاری قطره ای می باشد

توضیحات

فروش سر شلنگی تبدیل ۱/۲ به ۱۶- آبیاری قطره ای