انتخاب صفحه

پانچر قطره چکان یا دریپر بر روی لوله

پانچر قطره چکان یا دریپر بر روی لوله

وسیله ای جهت ایجاد سوراخ بر لوله ۱۶ جهت اتصال قطره چکان ها در محل مورد نظر

با چرخش دست سوراخ کوچکی بر روی لوله ایجاد می کند

نحوه کارکرد با این پانچر بسیار راحت می باشد

توضیحات

پانچر قطره چکان یا دریپر بر روی لوله